Amaç

Marmara Denizi’nin içeriye doğru kıvrılan kısmında yer alan Tekirdağ’ın tarihi Tunç Çağına kadar uzanmaktadır. Tarihî süreçte Bisanthé, Rehaedestus, Rodosto, Tekürtağı, Rodosçuk, Tekfurtağı ve Tekirağ gibi isimlerle anılan şehir, sahip olduğu coğrafi konumdan dolayı daima önemli bir yerleşim yeri olagelmiştir. Traklar, Bizanslılar, Osmanlılar ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti Devleti devirlerini idrak etmiş olan şehir, İstanbul gibi önemli bir şehrin Balkanlara açılan kapısı, Balkanların içinse İstanbul’dan önceki son durak mesabesindeydi. Bu yüzden şehrin gerek kara gerekse deniz ticareti oldukça canlı idi. Gelişmiş bir ekonomiye olması şehri önemli bir siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel merkez haline getirmiştir.

Tekirdağ, hakkında en çok belge bulunan şehirlerin başında gelmektedir. Şehirle ilgili sadece Osmanlı Devleti döneminde kalma 100’ü aşkın nüfus defteri, 250’yi aşkın kadı sicili; yüzlerce vakıf defterleri, onlarca tahrir, avarız ve temettuat defteri; on binlerce perakende belge bulunmaktadır. Bu yönüyle ülkemizin en şanslı ender şehirlerinden biri olmasına rağmen Tekirdağ’ın bugüne kadar neredeyse yok denecek kadar çok az bilimsel çalışmalara konu olmuş olması ise oldukça düşündürücüdür.
 
Namık Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü olarak, şehrimizin bu tarihi mirasını gün yüzüne çıkarmayı en önemli görev saymaktayız. Ülkemizin yetiştirmiş olduğu önemli bir tarihçi ve edebiyatçısının adını taşıyan bir üniversitenin tarih bölümü olmak bu sorumluluk bilincimizi daha da artırmaktadır. Gerek düzenlemiş olduğumuz panel, konferans, sergilerle; gerekse arşivlerde bulunan evrakı belirli periyotlarla üniversitemizin kütüphanesine kazandırma projesiyle şehrimizin tarihine ışık tutmaya çalışmaktayız. Bir taraftan bu çalışmaları yürütürken diğer taraftan da şehrimizin akademik çalışmalarının öncüsü bir kurum olmamızın gereği olarak ulusal ve uluslararası sempozyumlar yapmayı planlamaktayız. Bu amaca yönelik olarak ilkini 26-27 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz I. Uluslararası Tekirdağ Tarihi Sempozyumu ile şehrimizin tarihî miras ve şahsiyetlerini bilimsel olarak ortaya koymayı hedeflemekteyiz.